Наукова діяльність кафедри в 2015р.:

«РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ»

ЕТАП 1. ЕВОЛЮЦІЯ ТА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Керівник НДР д.е.н., професор Іванілов О.С.

 

Питання стійкого розвитку соціально-економічних систем підлягає комплексному дослідженню у напрямку підтримання економічної ефективності виробництва, підвищення якості життя населення, забезпечення збереження навколишнього середовища тощо.

Метою даної науково – дослідної роботи є розробка теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем. Для досягнення поставленої мети в роботі визначено теоретичні поняття «потенціал економічного зростання», «адаптація», «економічна безпека», «конкурентоспроможність системи»; вивчено концепцію економічної стійкості складних соціально-економічних систем; спрогнозовано демографічну ситуацію Харківського регіону як важливої компоненти соціально-економічної регіональної системи; визначено основні напрямки державного регулювання розвитку соціальної сфери; розроблено теоретико-методичні засади вимірювання економічної ефективності діяльності підприємства, як системи.

Завершена науково-дослідна робота містить як фундаментальні теоретичні результати, так і практичні. На її основі планується публікація статей у фахових журналах, доповіді викладачів та аспірантів кафедри економіки на міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів.

 

Етап 2. Аналіз тенденцій розвитку складних соціально-економічних систем у трансформаційних умовах

Сталість і стан економіки безпосередньо залежать від зміни її складових, які є передумовою й способом збереження економіки в цілому. Сталість економіки заснована й спричинена мінливістю її складових (галузей, сфер, процесів і механізмів). При такому підході сталість і мінливість явища не паралельні в економіці, – одне з них передбачає інше. Сталість – це єдність процесів зміни й стабілізації економіки, заснована на процесах і механізмах регулювання. Завдяки процесам і механізмам управління й регулювання економічна система здатна доцільно взаємодіяти з навколишнім середовищем, координувати й субординувати зв’язки між власними компонентами, спрямовувати їхній рух, і рух всієї системи до запрограмованої мети. У результаті економіка країни, галузі, підприємства як єдина система зберігає свою цілісність і якісну визначеність.

Сталий розвиток складних соціально-економічних систем, якими, зокрема, є підприємства, досягається за допомогою цілого комплексу економічних механізмів. У ході еволюційного розвитку різних типів економічних систем їх сталість зростає, виробляються складніші й багаторівневі комплекси зворотних зв’язків як результат впливів, що виникають із процесів конкурентної боротьби за ринки збуту продукції в контексті розробки антикризових стратегій сталого розвитку. У зворотному зв’язку формується сталість самого підприємства і його сталий розвиток. При позитивних впливах зворотних зв’язків процес відтворення промислового підприємства посилюється. При негативних впливах зворотних зв’язків процес відтворення може перебувати в стабільному стані або деградувати. Таким чином, питання сталого розвитку соціально-економічних систем підлягає комплексному дослідженню у напрямку підтримання економічної ефективності виробництва, підвищення якості життя населення, забезпечення збереження навколишнього середовища тощо.

Завданнями проведеної науково-дослідної роботи були наступні:

– визначення – основних закономірностей функціонування соціально-економічної системи Харківського регіону у трансформаційних умовах;

– проведення аналізу тенденцій розвитку національного господарства та соціально-економічної системи Харківського регіону;

– визначення основних напрямків перетворень соціально-економічної системи Харківського регіону.

Використовувалися такі методи проведення досліджень:

– абстрактно-логічний – при теоретичному узагальненні та формулюванні висновків;

– монографічний – для вивчення сучасних наукових досліджень за тематикою НДР;

– статистико-економічний – для аналізу статистичних даних;

– динамічного аналізу – при дослідженні тенденцій розвитку національного господарства та соціально-економічної системи Харківського регіону;

– класифікації – для типізації видів і принципів, якісних характеристик трансформацій соціально-економічної системи регіону;

– економіко-математичного моделювання – при розробці прогнозів розвитку окремих видів економічної діяльності у регіоні.

Виконана науково-дослідна робота містить як фундаментальні теоретичні результати, так і практичні. На її основі планується публікація статей у фахових журналах, доповіді викладачів та аспірантів кафедри економіки на міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Науковий керівник – д.е.н., проф. Іванілов О.С

Актуальність теми. В даний час питання забезпечення умов економічного зростання підприємства виходять на перший план. На розвиток підприємства роблять вплив такі чинники, як нестабільна політична і соціально-економічна ситуація в країні, міжнаціональні, регіональні, територіальні конфлікти, недосконалість законодавства, криміналізація суспільства, шахрайство, корупція та інші. Все це різко загострило проблему забезпечення економічної безпеки підприємства, що і підтверджує актуальність обраної теми.

Метою даної науково – дослідної роботи є розробка теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо формування економічної безпеки підприємства на основі інвестиційної привабливості підприємства в умовах ринку.

Науковий результат і його значимість:

– розглянуто  різні підходи до вирішення завдання кількісної оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства;

– розроблено модель визначення рівня якості системи фінансової безпеки на основі трьох вхідних груп показників: рівень ефективності механізму управління фінансовою безпекою, якість діяльності центрів фінансової відповідальності, рівень сформованості підсистем, що забезпечують фінансову безпеку;

– визначено етапи організації економічної безпеки підприємства за окремими функціональними складовими. Запропонована формалізована оцінка рівня техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства за окремим функціональним критерієм.

 

«РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ»

ЕТАП 1. ЕВОЛЮЦІЯ ТА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Керівник НДР д.е.н., професор Іванілов О.С.

Питання стійкого розвитку соціально-економічних систем підлягає комплексному дослідженню у напрямку підтримання економічної ефективності виробництва, підвищення якості життя населення, забезпечення збереження навколишнього середовища тощо.

Метою даної науково – дослідної роботи є розробка теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем. Для досягнення поставленої мети в роботі визначено теоретичні поняття «потенціал економічного зростання», «адаптація», «економічна безпека», «конкурентоспроможність системи»; вивчено концепцію економічної стійкості складних соціально-економічних систем; спрогнозовано демографічну ситуацію Харківського регіону як важливої компоненти соціально-економічної регіональної системи; визначено основні напрямки державного регулювання розвитку соціальної сфери; розроблено теоретико-методичні засади вимірювання економічної ефективності діяльності підприємства, як системи.

 

Завершена науково-дослідна робота містить як фундаментальні теоретичні результати, так і практичні. На її основі планується публікація статей у фахових журналах, доповіді викладачів та аспірантів кафедри економіки на міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах різних рівнів.

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВНЗ УКРАЇНИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ

(Термін реалізації: 09.15-12.16)

Керівник: д.е.н., проф. Іванілов О.С.

Мета: розробити рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу ХНУБА із врахуванням сучасних вимог МОН та досвіду європейської освіти.

Планується здійснити дослідження за такими напрямками: методичні особливості використання інформаційних технологій при викладанні економічних дисциплін; інтенсифікація академічної мобільності як один із пріоритетних напрямків міжнародної діяльності ВНЗ України; маркетингові дослідження в сфері профорієнтації ВНЗ України; регіональні особливості підготовки спеціалістів-економістів для будівельних підприємств; формування  компетентностей спеціалістів в аспекті євроінтеграції; виховна роль ВНЗ у становленні спеціалістів.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

(Термін реалізації: 09.15-12.16)

Керівник: д.е.н., проф. Іванілов О.С.

Мета: дослідження проблем та напрямків удосконалення бізнес-процесів на підприємствах. Розробка та впровадження заходів щодо підвищення ефективності сучасного бізнесу в умовах глобалізації.

Планується здійснити дослідження за такими напрямками: конкурентоздатність будівельних підприємств та розробка шляхів щодо її підвищення; організаційно-економічний механізм забезпечення економічної стійкості підприємств; ефективність використання кадрового потенціалу; маркетингові послуги підприємств; механізм мотивації та матеріального стимулювання на будівельних підприємствах.

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

(Термін реалізації: 01.16-12.17)

Керівник: д.е.н., проф. Іванілов О.С.

 

Мета: дослідження сучасного стану потенціалу соціально-економічних систем та проблематики в цій сфері. Виявлення перспектив розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції.