Наукова діяльність

 

У рамках наукових напрямків кафедри сформувалась наукова школа, діяльність якої направлена на проведення фундаментальних та прикладних досліджень, підготовку наукових кадрів, підвищення рівня підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
Розвиток наукових досліджень проходить під керівництвом завідувача кафедри. Продовжуються роботи з питань оцінки конкурентоспроможності підприємств та забезпечення економічної безпеки (професор, д.е.н. Чорна М.В., доцент, к.е.н. Овчаренко Ю.А., к.е.н. Халіна В.Ю., ас. Пірятінська І.В.), та в сфері управління фінансовою стійкістю підприємств (доценти, к.е.н.: Смачило В.В., Дубровська Є.В., ас. Буднікова Ю.В.). В галузі управління будівельними підприємствами працюють к.е.н. Перетятько А.Ю., Шептуха О.М., в сфері трудових процесів на підприємствах дослідження проводять доценти, к.е.н. Колмакова О.М., Пиж Н.С.
Професорсько-викладацький склад та аспіранти кафедри систематично приймають участь у багатьох міжнародних конференціях з проблем ефективності управління підприємствами. З 2007 року кафедра започаткувала добру традицію щорічної організації Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємств в умовах світової економічної інтеграції», в якій приймають участь керівники підприємств, викладачі ВНЗ, молоді вчені, аспіранти, магістранти та студенти. За результатами роботи конференції видаються збірники тез, які містять основні результати досліджень фахівців з України, Росії, Арабських об’єднаних еміратів, Китаю, Марокко тощо.
Викладачами кафедри станом на 01.02.2012 року опубліковано:
– 29 підручників та навчальних посібників (з них 10 з грифом МОН),
– 12 монографій,
– 258 збірників методичних вказівок,
– 246 наукових статей,
– 562 тези доповідей.
Активізація студентської молоді відбувається через роботу студентського наукового товариства, в  якому задіяні кращі студенти-економісти. До науково-дослідної роботи студенти залучаються майже з першого дня навчання.
Під керівництвом викладачів кафедри студенти займають призові місця на щорічних Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, на регіональних конкурсах науково-дослідницьких робіт та бізнес-планів. Кафедра економіки має в своєму арсеналі трьох переможців Благодійного фонду ім. В. Пінчука.
Неодноразово студенти, підготовка яких здійснювалася викладачами кафедри, отримували дипломи переможців та грамоти на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Спільна робота, наукове співробітництво сприяють посиленню почуття відповідальності в науковому пошуці, розумінню місця та значення результатів власних досліджень в загальному контексті існуючої проблеми, визначають для студентів критерії оцінки наукової роботи, завдання на майбутнє. Найбільш цінні студентські роботи публікуються у збірниках студентських наукових робіт.
Одним із напрямів підготовки науково-педагогічного персоналу випускової кафедри, що займається підготовкою студентів за спеціальністю «Економіка підприємства», є навчання в докторантурі та аспірантурі. Кафедрою економіки взято курс на підготовку власних спеціалістів. В даний цей час в аспірантурі навчається 5 аспірантів, протягом минулого часу кафедрою підготовлено 9 кандидатів економічних наук, 2 особи у 2011 році пройшли попередній захист дисертаційних робіт на кафедрі та подали документи до спеціалізованих Вчених рад, у 2012 році відбувся захист у Вченій раді Магомедової М.А.
На кафедрі працює 19 осіб професорсько-викладацького та допоміжного персоналу, в тому числі: 2 професора, доктора економічних наук;  12 доцентів,  кандидатів економічних наук; 4 асистента.Наукова діяльність кафедри у 2015 році: