Історичний розвиток

Кафедра економічної теорії розпочала своє існування у 1930 році.

В різні роки її очолювали доцент Первомайський І.А. (1946-1956),
доцент Шпак В.О. (1956-1972), професор Полякова Г.Є. (1972-1991).
Останні роки кафедру очолював доцент Лозовий А.В.

ivanilov

 

Кафедра економіки була заснована в 1997 році
на чолі з доктором економічних наук, професором,
заслуженим діячем науки і техніки України,
академіком Академії будівництва України
Іваніловим Олександром Семеновичем.

 

З 2016 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Калініченко Людмила  Леонідівна.

1 жовтня 2020 року на базі кафедри економіки  та кафедри економічної теорії створена кафедра “економіки та бізнесу”.

Діяльність кафедри відповідає стратегічному Плану розвитку Харківського національного університету будівництва та архітектури на 2018-2023 роки., згідно з яким визначено основні цілі освітньої діяльності кафедри економіки:

 • посилення практичного спрямування підготовки здобувачів вищої освіти згідно з європейським вектором модернізації економіки, орієнтацією на її креативність, прозорість та сталий розвиток;
 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень  та  пошукової  творчої діяльності в сфері національної, галузевої т суб’єктної економіки;
 • формування та розвиток ділових компетенцій та особистих якостей конкурентоспроможних, ініціативних і всебічно освічених професіоналів, лідерів й експертів в області будівництва, сучасної промисловості і високих технологій відповідно до вимог національної економіки;
 • виховання фахівця, який має опанувати як систему професійних знань, умінь і навичок, так і набути високу культуру, стати представником елітної частини суспільства, патріотом своєї держави.

Освітній процес на кафедрі забезпечується висококваліфікованим, досвідченим професорсько-викладацьким складом з потужним науково-педагогічним потенціалом.

Кадровий склад кафедри налічує 27 осіб.

Науково-педагогічні працівники, що мають наукові ступені та вчені звання, складають 90 %.

Викладачі кафедри систематично підвищують кваліфікацію на передових підприємствах, у провідних наукових установах, проходять стажування за кордоном з врахуванням нових вимог до вищої освіти.

Колективом кафедри ведеться активна науково-дослідна робота відповідно актуальним економічним проблемам сучасності, а саме: ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища; забезпечення національної економічної безпеки в умовах геополітичних трансформацій; екологізація секторів економіки; прозорість та публічність в економічних процесах суб’єктів господарювання.

Наукові досягнення активно використовуються в освітньому процесі та впроваджуються в практичну діяльність підприємств.

Науково-дослідна робота вчених кафедри здійснюється шляхом: підготовки дисертаційних досліджень; участі у міжнародних проектах; організації та участі в конференціях різних рівнів; проходження стажування, в т. ч. міжнародного; видання монографій, публікацій результатів наукових досліджень у відкритому друці.

Викладачі кафедри та студенти апробують свої досягнення на міжнародних конференціях як в Україні, так і за кордоном.

Студенти кафедри економіки регулярно отримують нагороди, стають переможцями Всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт, міських економічних турнірів.

На кафедрі активно працюють наукові студентські гуртки.

Основними завданнями кафедри є забезпечення на високому науково-педагогічному рівні підготовки фахівців з економіки та бізнесу, формування та розповсюдження новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей, що створюють нові можливості до трудової мобільності та адаптивності науковців і практиків на світовому ринку праці, імплементація міжнародного досвіду підготовки висококваліфікованих професіоналів для ведення бізнесу в сучасних умовах глобалізації та диференціації суспільства.

Виховна діяльність кафедри спрямована на формування у студентів почуття національної гідності, патріотизму, високої загальної культури, почуття громадянського обов’язку перед своїм народом і державою.

Забезпеченість  студентів навчально-методичною літературою з дисциплін, що викладаються кафедрою, становить 100%.

На кафедрі систематично оновлюються освітньо-професійні програми та вводяться нові сучасні дисципліни.

Навчальний процес передбачає інноваційні методи та технології навчання, а саме в процесі навчання поєднуються проблемно-орієнтоване навчання, студентоцентроване навчання, самонавчання, індивідуальне навчання, навчання з використання виробничих та навчальних практик.

Для здобуття практичних навичок кафедрою активно впроваджуються виїзні лекції, семінари, тренінги за участю фахівців підприємств.

Розвиток кадрового складу полягає у проходженні стажування, підвищенні кваліфікації, навчанні у аспірантурі та докторантурі, захисті дисертацій доктора філософії  та  докторських дисертацій.

Протягом останніх п’яти років здійснили підвищення кваліфікації за різними формами 100% працівників кафедри і пройшли стажування та підвищення кваліфікації у вітчизняних ВНЗ, установах та на підприємствах. Отримані знання та навички використовуються викладачами у навчальному процесі під час проведення семінарів, керівництва курсовими, дипломними роботами здобувачів вищої освіти, а також для розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Матеріально-технічна база кафедри систематично вдосконалюється.

Навчальний процес забезпечено спеціальними комп’ютерними програмами:

 • програмний комплекс Компанії Computer Logic Group «Будівельні технології — СМЕТА»;
 • PROJEKT EXPERT;
 • надбудови до програми Microsoft Excel та Power BI;
 • пакет SPSS та програма STATISTIKA;
 • система публічних закупівель PROZORRO та RIALTO;
 • програма TEST для виконання тестових завдань студентами з навчальних дисциплін.

Кафедра підтримує тісні міжнародні зв’язки з вищими навчальними закладами інших країн, що забезпечує інтернаціоналізацію освітнього процесу. На високому рівні проводяться міжнародні конференції за участю Buckinghamshire New University (United Kingdom), School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava (Slovakia), Academy of Management and Administration in Opole (Poland), Katowice School of Technology (Poland), Deutsche Angestellten-Akademie (Germany), Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт (Рэспубліка Беларусь).

В рамках програми ЕРАЗМУC ПЛЮС у співробітництві з Бакінгемширським Новим університетом (Велика Британія) професором, доктором Доріном Фестью (Dr. Prof. Dorin Festeu) в межах проекту академічної мобільності для здобувачів та викладачів проводяться семінари та лекції.

Викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації за кордоном, приймають участь в міжнародних проектах у співпраці із закордонними та вітчизняними закладами освіти та висвітлюють власні наукові здобутки в міжнародних виданнях.

Перспективними напрямками розвитку кафедри є:

 • вдосконалення освітнього процесу шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій, дистанційного навчання в умовах віртуального середовища;
 • розширення спектру підготовки кваліфікованих фахівців шляхом реалізації освітньо – професійних  програм  «Економічна логістика» та «Бізнес аналітика» з метою  поглиблення програмних компетентностей, необхідних  сучасному  фахівцю;
 • підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності науково-педагогічних кадрів; дотримання якісного рівня професорсько-викладацького складу кафедри з часткою викладачів з науковими ступенями та вченими званнями, які здійснюють підготовку фахівців, не менше 100%.
 • підвищення ефективності та результативності наукових досліджень і впровадження їх результатів у господарську діяльність підприємств.