19-20 квітня 2017 року вже дев’ятий раз кафедрою економіки ХНУБА було проведено міжнародну конференцію «Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції».

ІX Міжнародна науково-практична конференція „Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції”

19-20 квітня 2017 року вже дев’ятий раз кафедрою економіки  Харківського національного університету будівництва та архітектури було проведено міжнародну конференцію «Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції».

Як завжди, перелік навчальних закладів й інших установ та організацій, які взяли участь у конференції від України та зарубіжних держав цього року є досить широким: Харківська міська рада, Головне управління статистики у Харківській області, Ізраільський технологічний інститут (Ізраїль), Аль Хадар Інститут ( ОАЕ), Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків), Одеський національний економічний університет (м. Одеса), Луцький національний технічний університет (м. Луцьк), Маріупольський державний університет (м. Маріуполь), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет будівництва та архітектури (м. Харків), КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал»,  ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Харків), ТДВ «Житлобуд-2» (м. Харків), Білгородський державний технологічний університет ім. Шухова, Харківський національний університет будівництва та архітектури,  Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Сумський національний університет, Державний університет з землеустрою (Росія, м. Москва), Львівський національний університет ім. І. Франка, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Національний університет «Львівська політехніка»,  Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Бердянський державний педагогічний університет,  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Харківський національний фармацевтичний університет, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Державний вищий навчальний заклад ім. проф. Станіслава Тарновського (Польща), Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, Харківський національний медицинський  університет, Полтавський університет економіки і торгівлі, Хмельницький національний університет, Черкаський державний технологічний університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеський національний політехнічний університет, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Тернопільський національний економічний університет, Інститут Економіко-правових досліджень НАН України, Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов’янськ), Херсонський національний технічний університет, Філія «Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет ім. Альфреда Нобеля»», Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьман, Полтавська державна аграрна академія, Криворізький національний університет, Дніпропетровський університет залізничного транспорту ім. академіка  Лазаряна, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім.адм.Макарова, Херсонський державний університет, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Опті» (м. Дніпро), ПП «Композит» (м. Одеса), Чернігівський національний технологічний університет, університет Аль Хадар Інститут (ОАЕ), Cracow University of Economics (Poland), International University of Logistics and Transport (Wroclaw, Poland), Higher School of Labour Safety Management (WSZOP), Katowice, університет ім. Дрекселя  (США) та ін.

Основною метою проведення конференції було обговорення проблем розвитку всіх суб’єктів національної економіки України на шляху до євроінтеграції представниками науки, бізнесу та влади.

Серед першочергових завдань ІX Міжнародної науково-практичної конференції „Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху до євроінтеграції” слід відмітити:

– підвищення рівня наукових досліджень та їх безперервність і послідовність, а також оприлюднення отриманих наукових результатів у відкритому друці;

– встановлення партнерських та професійних взаємовідносин між представниками наукової спільноти різних навчальних закладів та країн;

– інтеграція науки та практики.

Регламент роботи конференції передбачав проведення пленарного та 10 секційних засідань протягом двох днів, а також заключне засідання та нагородження.

Необхідно відмітити, що цього року на розгляд організаційному комітету було представлено 384 тез доповідей. Актуальність тематик та високий науковий рівень робіт є ключовими факторами відбору для їх публікації у збірнику матеріалів конференції.

Враховуючи велику кількість заявок на участь у конференції, підвищений інтерес до проведення подібного заходу з боку фахівців, молодих вчених, кафедра економіки і надалі планує щорічно проводити заходи міжнародного рівня.

Розпочалася конференція відкриттям пленарного засідання, де із привітальним словом та доповіддю виступив доктор архітектури, професор, ректор Харківського національного університету будівництва та архітектури, академік, дійсний член Української академії архітектури, лауреат державної премії Україні в галузі архітектури, заслужений архітектор України,  почесний громадянин Харківської області Юрій Михайлович Шкодовський.

DSCF7062

Вітальне слово та доповідь голови організаційного комітету ІX Міжнародної науково-практичної конференції „Регіональна, галузева та суб’єктна економіка України на шляху
до євроінтеграції” 
д-ра архітектури, проф., ректора ХНУБА Ю.М. Шкодовського

В своїй доповіді Ю.М. Шкодовський відмітив, відносини України з країнами Європи є головним вектором національної зовнішньої політики, який проходить червоною ниттю крізь ланку всієї сучасної системи міжнародних відносин, зокрема її континентального (загальноєвропейського) і регіонального (центрального і східноєвропейського) сегментів. Саме тому питання, які піднімаються на конференції є актуальними та важливим для тріади «наука-бізнес-держава». Цей захід є ще одним упевненим кроком до реалізації стратегічних завдань нашої держави, кроком на великому і не простому шляху до євроінтеграції, яка є нашим спільним стратегічним курсом розвитку.

З вітальними словами до присутніх та цікавими доповідями виступили:

  • Зеленский Борис Костянтинович – канд. техн. наук, дійсний член Академії будівництва України, який розповів про історію будівництва м. Харкова та його майбутнє;
  • Кошевий Андрій Віталійович – начальник фінансового відділу ТДВ «Житлобуд-2» (м. Харків) – висвітив у своїй доповіді реалії ринку будівництва та його основні тенденції розвитку;
  • Смолко Валерій Володимирович – директор Департаменту корпоративних клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Харків) – презентував присутнім особливості фінансування корпоративних клієнтів в умовах інтеграційних процесів;
  • Глухова Олена Анатоліївна – керівник підрозділу «Управління поширення інформації та комунікацій» Головного управління статистики у Харківській області (м. Харків), яка розповіла про особливості формування та використання статистичної інформації відповідно до імплементації вимог ЄС та ознайомила присутніх з особливостями розвитку ринку праці в Харківській області;
  • Дикань Володимир Леонідович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту, академік Академії будівництва, академік Міжнародної інженерної академії (м. Харків) висвітлив перспективи розвитку економіки України в умовах євроінтеграції.

DSCF7068

Зеленский Борис Костянтинович – канд. техн. наук, дійсний член Академії будівництва України, розповідає про історію будівництва м. Харкова та його майбутнє

DSCF7071

Начальник фінансового відділу ТДВ «Житлобуд 2» Кошовий А.В. розповідає про реалії будівництва в м. Харкові та основні перспективи його розвитку

smolko

Директор Департаменту корпоративних клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» доповідає щодо особливостей фінансування корпоративних клієнтів сфери будівництва

DSCF7087

Керівник підрозділу «Управління поширення інформації та комунікацій» Головного управління статистики у Харківській області Глухова Олена Анатоліївна висвітлює сучасні тенденції на ринку праці Харківської області

Цьогорічні доповіді пленарного засідання характеризуються високою актуальність, глибиною, практичною значущістю; викликали дискусію серед присутніх.

Обговорення актуальних дискусійних питань на пленарному засіданні із учасниками конференції

Всього було заслухано 384 доповіді, в тому числі: на пленарному та заключному засіданнях – 10 доповідей; на секції 1 «Сучасні проблеми економічної теорії та практики» було заслухано й обговорено 36 доповідей; на секції 2 «Проблеми економіки та управління підприємствами, галузями, комплексами в сучасних умовах» – 136 доповідей; на секції 3 «Проблеми енерго-, ресурсозбереження та підвищення ефективності діяльності підприємств» – 21 доповідь; на секції 4 «Економіка праці та управління персоналом» – 45 доповіді; на секції 5 «Правове регулювання соціально-економічних відносин» – 12 доповідей, на секції 6 «Управління проектами» – 19 доповідей, на секції 7 «Інформаційні системи та комп’ютерізація економічних процесів- 16  доповідей, на секції 8 «Питання інноваційно-інвестиційного розвиткуекономіки» – 38 доповідей, на секції 9 «Маркетингові аспекти розвитку економічних систем» – 31 доповідь, на секції 10 «Фінансове управління розвитком економічних систем» – 20 доповідей.

За свідченням матеріалів доповідей, які були заслухані на пленарному та секційних засіданнях, в економіці України, як на загальнодержавному так і на регіональному рівнях, останнім часом поглиблюються соціально-економічна криза. Слід відзначити  нестабільність на всіх рівнях економік та у всіх її сферах і галузях внаслідок різновекторної урядової економічної політики протягом попередніх років, військових дій на Сході країни та відсутності обґрунтованих кардинальних дій з реформування економічної системи держави. Терміновими є розроблення та здійснення в повному обсязі заходів державної політики, спрямованих на швидке та інноваційно якісне відродження вітчизняного виробництва, що базується на економічно обґрунтованому перерозподілі коштів міжнародної фінансової допомоги між реальним та фінансовими секторами економіки, визначення пріоритетних для розвитку економіки галузей, врахування процесів, які базуються на інноваціях, що дозволить швидко та ефективно здійснити процес інтегрування до Європейського економічного співтовариства.

Безумовно, для України євроінтеграція – це шлях оновлення регіональної, галузевої та суб’єктної економіки, подолання технологічної відсталості, підвищення якості життя та соціального захисту, залучення іноземних інвестицій та новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи, Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку галузей, регіонів, суб’єктів господарювання.

Матеріали конференції висвітлені у збірниках доповідей та за результатами роботи підготовлено проект резолюції із рекомендаціями щодо напрямів розвитку всіх суб’єктів економіки в контексті євроінтеграційних процесів. Кожен учасник конференції отримав комплект матеріалів, до якого входили збірник статей і доповідей конференції, а також програма конференції та примірник проекту резолюції. Крім того, учасники конференції мали змогу висвітлити розширені наукові дослідження в спецвипуску журналу «Молодий вчений». Опубліковані матеріали стануть корисними для науковців та практиків, спонукають на подальші дослідження та новації в усіх сферах життєдіяльності та дозволять приймати виважені управлінські рішення задля процвітання України.

На другий день роботи конференції після завершення секційних засідань відбулося  урочисте нагородження дипломами за кращі наукові роботи та виступи: Калініченко Людмили Леонідівни – д-ра екон. наук, проф., завідувача кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури щодо проблем ресурсозбереження підприємств будівельної галузі на шляху до євроінтеграції та Харлан Валерія Олександровича – начальника Управління по технічному обслуговуванню внутрішньодомових мереж комплексу “Харківводовідведення” комунального підприємства “Харківодоканал” (м. Харків) щодо проблематики комунальних підприємств на прикладі КП «Харківводоканал».

ІX Міжнародна науково-практична конференція зібрала талановиту та креативну молодь, досвідчених, видатних науковців, провідних фахівців підприємств, чиї розробки стануть основою для високоефективної діяльності всіх суб’єктів економіки в умовах євроінтеграції та формування кадрового потенціалу.

Також, 19 квітня 2017 року в рамках Міжнародної конференції за ініціативою кафедри економіки у Харківському національному університеті будівництва та архітектури відбувся молодіжний форум за участю випускників шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів та технікумів Харкова та Харківської області «Перспективи економічного розвитку вітчизняної економіки та підприємств в євроїнтеграційних умовах: погляд молоді».

У форумі взяли участь 44 учня та студентів з загальноосвітніх та професійно-освітніх закладів. Оргкомітетом форуму на чолі з завідувачем кафедри економіки, д-ром екон. наук., проф. Калініченко Л.Л. було обрано 12 найкращих науково-аналітичних робіт, які презентувалися під час роботи форуму (виступи учасників з доповідями та обговорення дискусійних питань і раціональних пропозицій).

Учасники, наукові роботи яких були визнані найкращими, та їх наукові керівники нагороджені почесними грамотами та дипломами.

DSCF7042

DSCF7009

Учасники молодіжного форуму «Перспективи економічного розвитку вітчизняної
економіки та підприємств в євроінтеграційних умовах: погляд молоді»

DSCF7018

Наукові заходи, ініційовані та проведені кафедрою економіки на високому організаційному рівні, показали високий науковий та кадровий потенціал співробітників та стали яскравими подіями в житті Харківського національного університету будівництва та архітектури.