17.04.2019р. на кафедрі економіки ХНУБА відбувся міжкафедральний науковий семінар, де проводився попередній захист дисертаційного дослідження аспірантки кафедри економіки Божидай Ірини Ігорівни (науковий керівник – професор кафедри економіки, канд. екон. наук, доц. Смачило В.В.) на тему «Формування конкурентної стратегії підприємств агропромислового комплексу України».

Здобувач виклала основні результати наукового дослідження та висвітлила
наукову новизну, які, на думку рецензентів доцента кафедри економіки Халіної
В.В. та доцента кафедри фінансів та кредиту Шептухи О.М., є обґрунтованими
та мають практичну значущість.

Божидай І.І. із впевненістю відповідала на питання, поставлені представниками
кафедр факультету економіки та менеджменту ХНУБА: д-ром екон. наук,
професором кафедри менеджменту Чупир О.М., завідувачем кафедри
комп’ютерних наук та інформаційних технологій д-ром техн. наук, проф.
Старковою О.В., завідувачем кафедрою економіки д-ром екон. наук, проф.
Каланіченко Л.Л., канд. екон. наук, доц. Пакуліною А.А., канд. екон. наук, доц.
Колмаковою О.М., канд. екон. наук Мельниковою Н.В., канд. техн. наук, доц.
Бредіхіним В.М.


Присутні відмітили актуальність теми дослідження та високий рівень виконання
наукового дослідження та підтримали висновок рецензентів щодо рекомендації
дисертаційного дослідження до подачі у Вчену Раду для захисту.